Preaseisiúint

Fógraíonn an tAire O’Brien lá bunaithe an Údaráis Rialála Limistéir Mhuirí (MARA) agus Príomhoifigeach Feidhmiúcháin nua

Comhlacht nua le bunú i mí Iúil le Laura Brien mar Phríomhfheidhmeannach

D’fhógair an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh O’Brien TD, inniu (17 Bealtaine 2023) go mbunófar an tÚdarás Rialála Limistéir Mhuirí (MARA) ar an 17 Iúil 2023. Ag déanamh an fhógra ag Cómhdháil Fuinnimh Gaoithe ar Ghaoth amach ón gcósta 2023 sa Lárionad Coinbhinsiúin Ríoga, dúirt an tAire freisin go bhfuil Laura Brien, Príomhfheidhmeannach an Údaráis Árachais Sláinte faoi láthair, tar éis glacadh le post mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin MARA.

Is é bunú an Údaráis Rialála Limistéir Mhuirí (MARA) ar an 17 Iúil 2023, an t-aistriú chuig an gcóras nua toilithe muirí agus beidh sé ina phríomhchumasóir i ndáil le huaillmhianta na hÉireann don earnáil Fuinnimh In-athnuaite Amach ón gCósta. Beidh an ghníomhaireacht nua freagrach as measúnú a dhéanamh ar iarratais le haghaidh Toilithe Limistéar Muirí (MACanna) a bheidh ag teastáil sular féidir le forbróirí gaoithe amach ón gcósta agus tionscadail eile sa limistéar muirí iarratas pleanála a dhéanamh Beidh sé freagrach freisin as ceadúnais a dheonú le haghaidh gníomhaíochtaí áirithe sa limistéar muirí.

Ag labhairt faoi na pleananna chun MARA a bhunú agus POF a roghnú, dúirt an tAire:

Tá an-áthas orm a fhógairt go mbunófar MARA ar an 17 Iúil 2023. Beidh MARA freagrach as forbairt agus gníomhaíocht a rialáil i gceantar muirí na hÉireann agus tagann sé faoi mar chuid den athchóiriú is mó ar rialachas muirí in Éirinn le beagnach céad bliain. Beidh an próiseas agus na nósanna imeachta i bhfeidhm ag MARA a bhaineann le hiarratais MAC ar Fhuinneamh In-athnuaite Eischósta agus ar bhonneagar mara a thacaíonn le seachadadh agus cur i bhfeidhm tionscadal gaoithe amach ón gcósta, amhail obair forbartha calafoirt. Tá sé seo ag teacht le cinneadh an Rialtais ar Phleananna agus Tionscadail Mhuirí Fuinnimh In-athnuaite a chur in ord tosaíochta mar fhreagairt ar an ngéarchéim fuinnimh”.

Maidir le Príomhfheidhmeannach a roghnú, dúirt an tAire gur céim ríthábhachtach chun an córas nua toilithe muirí a bhunú é an príomhphost ceannaireachta seo a líonadh.

“Le linn na tréimhse seo ina bhfuil athrú mór ar an gcaoi a mbainistíonn an Stát a spás muirí, beidh ról lárnach ag MARA. Tá sé tábhachtach go gcuirfidh an POF ceannaireacht éifeachtach agus fís straitéiseach ar fáil don eagraíocht agus tá lúcháir orm a fhógairt go mbeidh Laura Brien ag glacadh leis an ról seo. Tá taithí fhairsing aici i réimse na rialála i roinnt tionscal, agus beidh sé sin ríthábhachtach chun an ghníomhaireacht nua a stiúradh..”

Dúirt Laura Brien, Príomhfheidhmeannach atá ag teacht isteach:

“Tá an-áthas orm a bheith ag glacadh le ról Phríomhfheidhmeannach MARA agus ag obair leis an bhfoireann chun na scileanna agus an saineolas a fhorbairt chun sainordú MARA a chur i gcrích. Beidh Mara ina phríomhchumasóir chun tacú le seachadadh tionscadal a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint leo, lena n-áirítear fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta, forbairt calafort, tionscadail cáblaí agus teileachumarsáide, agus go leor úsáidí an limistéir mhuirí. Táim ag tnúth le bheith ag obair leis an gCathaoirleach, leis an mBord agus le pobal níos leithne na bpáirtithe leasmhara chun uaillmhianta straitéiseacha MARA a bhaint amach chun tacú le forbairt inbhuanaithe ár n-acmhainne muirí.”