Baile

An tÚdarás Rialála Limistéir Mhuirí (MARA)

Is gníomhaireacht stáit nua é an tÚdarás Rialála Limistéir Mhuirí, nó MARA, a bunaíodh ar 17 Iúil 2023. Tá feidhmeanna MARA leagtha amach sna hAchtanna um Pleanáil Limistéir Mhuirí 2021 agus 2022, agus beidh príomhról aige le himirt ag an gcóras nua sruthlínithe. córas toilithe don limistéar muirí, lena n-áirítear:

  • Feidhmeanna maidir le <strong>Toiliú Limistéir Mhuirí</strong> (TLM) a mheas don limistéar muirí,feidhmeanna atá ag teastáil ó fhorbróirí sularféidir cead forbartha a bhronnadh;
  • Ceadúnú mara a dheonú le haghaidh gníomhaíochtaí sonraithe;
  • Comhlíonadh agus forfheidhmiú MACanna, ceadúnais agus toilithe forbartha amach ón gcósta;
  • Imscrúduithe agus ionchúisimh;
  • Riar na punainne toilithe Imeall Trá;
  • Comhoibriú idir rialaitheoirí an limistéir mhuirí a chothú agus a chur chun cinn.

Beidh an ÚRLM ina chomhlacht faoi choimirce na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta agus beidh sé lonnaithe i Loch Garman.

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil maidir leis an ÚRLM agus na feidhmeanna atá aige, nó maidir le haon ghné den chóras nua pleanála do limistéar muirí na hÉireann, téigh i dteagmháil le ÚRLM ag: info@mara.gov.ie

Ceantar Muirí na hÉireann
Ceantar Muirí na hÉireann

An Raibh a Fhios Agat…?

  • Tá limistéar muirí na hÉireann seacht n-oiread níos mó ná a tír. Nuair a chuirtear grinneall na farraige san áireamh, tá Éire ar cheann de na tíortha is mó san AE. Tá a 7,500km de chósta níos faide ná an chuid is mó de thíortha an AE. Cónaíonn seachtó cúig faoin gcéad de dhaonra na hÉireann i gcontaetha cois cósta.
  • Bunaíonn an tAcht um Pleanáil Limistéir Mhuirí córas nua pleanála do mhuirí na hÉireann, a bhfuil Ráiteas Beartais Pleanála Mara reachtúil mar bhonn agus mar thaca acu agus á threorú ag an gCreat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí.
  • Tá an córas pleanála mara nua comhdhéanta de chóras bainistíochta ceadúnaithe agus forbarthaónmarcuisceardgodtíanteorainn sheachtrach de scairbh ilchríochach an Stáit, arna riar ag MARA, An Bord Pleanála, agus na húdaráis áitiúla cois cósta.
  • Beidh ról lárnach ag an ÚRLM i leith uaillmhianta na hÉireann don earnáil Fuinnimh Inathnuaite Amach ón gCósta. Tacóidh an ÚRLM le tionscadail eile a bhfuil tábhacht straitéiseach acu a chur ar fáil (lena n-áirítear tionscadail maidir le cáblú agus teileachumarsáid, forbairt calafort, tionscadail maidir le draenáil, scéimeanna séarachais etc.), ionas go mbeadh an Stát in ann leas a bhaint as tairbhí suntasacha amhail geilleagar ísealcharbóin a thuiscint, slándáil fuinnimh a chinntiú, agusdeiseanna nua d’fhás geilleagair a chur i láthair.
Tuirbíní Gaoithe