An Fhoireann Bainistíochta

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Laura Brien

Laura Brien

Tá os cionn 25 bliain de thaithí ag Laura Brien i réimse an rialacháin thar roinnt tionscal, go háirithe san earnáil fuinnimh. Sular ceapadh ina Príomhfheidhmeannach í ar MARA, bhí Laura ina Príomhfheidhmeannach/Cláraitheoir ar an Údarás Árachas Sláinte.

Roimhe sin bhí sí ina Stiúrthóir ar an gCoimisiún um Rialáil Fóntas (CRF) (2014-2020), áit a raibh róil éagsúla aici a chlúdaíonn freagracht as Margaí Fuinnimh, Uisce agus Comhlíonadh. Bhí sí ina ball de Bhiúró an ECFE Líonra na Rialtóirí Eacnamaíochta. Bhí sí ina comhairleoir eacnamaíoch sinsearach do ComReg sula ndeachaigh sí isteach sa CRF, rialtóir teileachumarsáide na hÉireann, ó 2012 go 2014. .

Níos luaithe ina gairm bheatha d’oibrigh sí ag tabhairt comhairle do fhóntais, do rialtais agus do rialtóirí san earnáil fuinnimh sna SA, san Eoraip, san Áise, san Afraic agus sa Mheánoirthear. I measc na réimsí oibre bhí tabhairt isteach infheistíocht ón earnáil phríobháideach, forbairt tionscadal fuinnimh in-athnuaite, maoiniú agus rialáil.

Tá céim Tráchtála agus Dioplóma i Rialachas Corparáideach aici ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Éire agus M.Phil san Eacnamaíocht ó Ollscoil Oxford, RA.

Director of Maritime Authorisations, Karen Creed

Yvonne Doris, An Stiúrthóir um Chomhlíonadh, Forfheidhmiú & Bailiú Ioncaim

Yvonne Doris

Tá os cionn 25 bliain taithí ag Yvonne Doris ag obair i réimse chosaint an chomhshaoil. Sular ceapadh í mar Cheann Comhlíonta, Forfheidhmithe agus Bailithe Ioncaim, ÚRLM, bhí sí ina Príomhoide Cúnta in Aonad Urthrá na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, freagrach as bailiú cíosa agus as bainistiú eastáit léasanna agus ceadúnas urthrá.

Bhí róil éagsúla aici sa Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil lena n-áirítear údaráis áitiúla, earnáil Uisce Éireann agus Dramhaíola, Ailtire Gnó TFC agus Stiúrthóir Ceadúnaithe, Forfheidhmithe agus Monatóireachta a rialáil. Tá roinnt tionscnamh bainistíochta um athrú straitéiseach tiomáinte aici san GCC agus RTRÁO chun cuspóirí cosanta comhshaoil a fheabhsú don Stát agus dá shaoránaigh.

Tá Céim Onóracha aici in Eolaíocht Chomhshaoil ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Máistreacht sna hEolaíochtaí Comhshaoil ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus Máistreacht san Eolaíocht i gCinnteoireacht Chomhshaoil ón Ollscoil Oscailte.

John Evans, Stiúrthóir Measúnaithe, Taighde & Sonraí

John Evans

Tá John Evans ag obair i réimse na mara agus muirí ó 2002 i leith. Ar feadh na sé bliana sular thosaigh sé ag obair le ÚRLM, d’oibrigh John mar chomhairleoir neamhspleách i réimse an mheasúnaithe beartais, an athbhreithnithe clár agus na forbartha straitéise agus tháinig formhór a chliaint ón earnáil phoiblí. Tá sé ina chomhalta den Bhord Achomhairc um Cheadúnais Dobharshaothraithe agus bhí sé ina Leas-Chathaoirleach ar an gCoiste Achomhairc Foraoiseachta.

D’oibrigh sé roimhe seo le Foras na Mara i roinnt ról lena n-áirítear Bainisteoir Seirbhísí Faisnéise agus Forbartha, Comhbhainisteoir Cláir ar chlár mapála ghrinneall na farraige INFOMAR, Stiúrthóir Comhshaoil Mara & Sábháilteachta Bia, agus Stiúrthóir Beartais, Nuálaíochta & Taighde.

Ina ghairm bheatha níos luaithe d’oibrigh John i réimse na hinnealtóireachta bogearraí. . Tá Baitsiléir san Eolaíocht Ríomhaireachta aige ó Ollscoil Luimnigh, MSc in Feidhmchláir Ríomhaireachta ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, agus MBA ó Ollscoil na Gaillimhe. Is Innealtóir Cairte agus ball d’Innealtóirí na hÉireann é John.

Director of Strategy, Governance & Stakeholder Engagement, Rory O’Leary

Rory O Leary

Previously responsible at Head of Business Unit level within the Department of Housing, Local Government and Heritage to lead the establishment of the Maritime Area Regulatory Authority. With over 20 years of experience as a civil servant Rory has served in a variety of roles across the Housing, Local Government, Environment and Corporate areas. He is graduate of UCC (BSc Zoology) and holds an MSc in Environmental Economics, Policy and Risk from Heriot Watt University, Edinburgh.

Frank Ronan, Stiúrthóir Gnóthaí Corparáideacha

Frank Ronan

Is gairmí airgeadais é Frank Ronan a bhfuil an-taithí aige agus a bhfuil breis agus 25 bliain de thaithí aige sa bhainistíocht shinsearach thar raon tionscal agus earnálacha.

Sular thosaigh sé ag obair le ÚRLM, bhí róil an Stiúrthóra Airgeadais (Grúpa Stafford), an Stiúrthóra Bainistíochta (Uachtarlann Loch Garman) agus an Phríomhfheidhmeannaigh (Port Phort Láirge) ag Frank.

Is Comhalta de Chuntasóir Cairte Éireann é.