Úsáidí Muirí a Cheadúnú

Beidh ról tábhachtach ag MARA maidir le Ceantar Muirí na hÉireann a chosaint trí na gníomhaíochtaí seo a leanas a cheadúnú –

  • Dreidireacht Loingseoireachta agus Cothabhála
  • Suirbhéanna Timpeallachta Mara chun críocha fionnachtain eolaíoch agus imscrúduithe suímh
  • Suiteáil marcóirí loingseoireachta / feistithe / áiseanna loingseoireachta nach bhfuil déanta ag Coimisinéirí Soilse na hÉireann
  • Suiteáil ardáin nó pontúin neamhbhuana
  • Aon substaint nó rud a thaisceadh air nó san fharraige nó grinneall na farraige
  • Aon substaint nó rud a bhaint den fharraige nó ó ghrinneall na farraige
  • Úsáid pléascáin
  • Cothabháil a dhéanamh ar aon áis stórála / struchtúr cábla, píblíne, ola, gáis nó carbón nach bhforáiltear dó faoi aon cheadú reachtúil eile
  • Feamainne a fómharú
  • Aon ghníomhaíocht eile a d’fhéadfadh an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (ATRÁO) a chinneadh trí rialachán

Ní mór d’aon duine a bheartaíonn tabhairt faoi aon cheann de na gníomhaíochtaí seo, ón 17 Iúil 2023, iarratas a dhéanamh chuig MARA ar cheadúnas, mura bhfuil toiliú imeall trá acu cheana féin.

Déanfar gach iarratas a fhaightear a scagadh le haghaidh MTT. Má bhíonn MTT i gceist, seolfar an t-iarratas ar ais agus moltar don iarratasóir smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar Thoiliú Limistéir Mhuirí.

Déanfar scagadh freisin ar gach iarratas le haghaidh Measúnacht Chuí. Má dhéantar scagadh ar an iarratas, beidh sé faoi réir ag comhairliúchán poiblí 30 lá ar a laghad. Beidh sé mar aidhm ag MARA a chinneadh a dhéanamh ar iarratas ar cheadúnas laistigh de 30 lá ó dhúnadh an chomhairliúcháin phoiblí.

Tugann MARA cuireadh d’iarratasóirí féideartha ceadúnais páirt a ghlacadh i gcruinnithe réamhiarratais neamhreachtúla sula ndéantar iarratas foirmiúil, chun moilleanna a laghdú agus a chinntiú go gcuirtear an fhaisnéis ábhartha ar fad isteach. Tá foirm iarratais le haghaidh cruinnithe dá leithéid ar fáil thíos:

Conas iarratas a dhéanamh ar Cheadúnas

Tá an fhoirm iarratais ar cheadúnas ar fáil ag maritimeregulator.ie/apply. Tá táille iarratais €2,000 i gceist. Mura roghnaítear d’iarratas don mheasúnú cuí, gheobhaidh tú aisíocaíocht 1,000 euro.

Tá sonraí maidir le conas an táille seo a chur isteach agus conas a dhéanfar d’iarratas a phróiseáil ar fáil anseo:

Ní mór na léarscáileanna agus an fhaisnéis atá leagtha amach i dtreoir theicniúil MARA a bheith in éineacht leis an bhfoirm iarratais atá ar fáil anseo: