Gairmeacha

Cén fáth gairm bheatha le MARA

In an tÚdarás Rialála Limistéir Mhuirí (MARA), is iad ár ndaoine an tsócmhainn is mó atá againn. Tá sé mar aidhm againn na daoine is fearr a mhealladh le bheith ar ár bhfoireann trí phróiseas earcaíochta dea-chleachtais chun a chinntiú go ndéileáiltear le gach earcaíocht ar bhealach cothrom agus éifeachtach. Mar an gcéanna, aithnímid go bhfuil infheistíocht i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil agus i bhforbairt ár bhfoirne lárnach do rathúlacht na heagraíochta. Cinnteoimid freisin go leagtar béim ar acmhainneacht a uasmhéadú agus cothromaíocht oibre-saoil agus folláine fostaithe a chinntiú.

Na buntáistí a bhaineann le bheith ag obair le MARA

Nuair a bheidh tú mar bhall d’fhoireann MARA, bainfidh tú leas as go leor deiseanna leanúnacha foghlama agus forbartha, cothromaíocht oibre-saoil agus go leor buntáistí eile as a dtiocfaidh timpeallacht oibre thaitneamhach agus mhealltach.

Cuireann MARA raon buntáistí ar fáil dár bhfostaithe:

  • Tá ár scálaí tuarastail na seirbhíse poiblí iomaíoch, trédhearcach agus incriminteach.
  • Tá ár bhfostaithe go léir ina mbaill de scéim pinsean na seirbhíse poiblí. Rachaidh iontrálaithe nua san earnáil phoiblí isteach sa Scéim Pinsean Aonair na Seirbhíse Poiblí.
  • Tacaímid agus spreagaimid eitic an-láidir um chothromaíocht oibre/saoil agus soláthraímid liúntas saoire bliantúil flaithiúil chomh maith le raon beartas tarraingteach. Áirítear leis na beartais seo uaireanta oibre solúbtha, bliain oibre níos giorra, comhroinnt oibre, saoire cúramóra agus cianobair.
  • Soláthraímid pá iomlán as saoire mháithreachais, saoire uchtaíoch, saoire tuismitheora agus saoire atharthachta.
  • Táimid solúbtha maidir le conas a úsáideann baill foirne a gcuid teidlíochtaí saoire tuismitheora.
  • Soláthraímid saoire bhreoiteachta le pá ag teacht le scéim saoire bhreoiteachta na seirbhíse poiblí.
  • Tá raon seirbhísí againn a chuireann an Clár Cúnaimh d’Fhostaithe (CCF) ar fáil. Áirítear leis an tseirbhís comhairleoireacht teileafóin agus duine le duine rúnda, oiliúint tuismitheora agus gairm bheatha agus tairseach folláine ar líne. Tá sainseirbhís faisnéise ann freisin, a sholáthraíonn faisnéis ar chúrsaí airgeadais, dlí, morgáiste agus tomhaltóra.
  • Coinnímid buiséad foghlama agus forbartha flaithiúil chun leanúint ar aghaidh ag infheistiú agus ag spreagadh foghlaim ar feadh an tsaoil dár bhfoireann go léir. Tacaímid go láidir le cultúr na foghlama leanúnaí agus cuirimid raon deiseanna foghlama foirmiúla agus neamhfhoirmiúla ar fáil don fhoireann. Áirítear leis seo dul chun cinn acadúil agus oideachais, oiliúint agus meantóireacht.  Cuirimid saoire láníoctha ar fáil freisin chun staidéar a dhéanamh agus scrúduithe.

Comhpháirtí Earcaíochta MARA

D’fhostaigh an MARA RSM Ireland chun éascú le roinnt dár gcomórtais earcaíochta.

Déantar gach earcaíocht don MARA de réir na gCód Cleachtais um Cheapacháin chun Poist sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí a d’ullmhaigh an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CPSA) agus atá ar fáil ar cpsa.ie.

Déantar gach folúntas sa MARA a fhógairt tríd ár suíomh Gréasáin, agus tá leathanach iarratais tiomnaithe do gach ról. Tá nasc chuig gach ceann díobh seo leagtha amach thíos faoin ról ábhartha agus cuimsítear é freisin i leabhrán an chomórtais.

Ní mór gach iarratas a chur isteach tríd an gcóras seo.

Folúntais Reatha

Tá an tÚdarás Rialála Limistéir Mhuirí (MARA) ag iarraidh roinnt post buan a líonadh faoi láthair.

Déan athbhreithniú ar ár Leabhrán Tábhachtach Faisnéise d’Iarrthóirí (thíos) sula gcuireann tú iarratas isteach.

Táimid ag glacadh le hiarratais trí fhoirm iarratais fhorordaithe is féidir a íoslódáil thíos. Ní ghlactar le hiarratais CV do na róil seo.

Tabhair faoi deara nach bhfuil aon fholúntas laistigh de MARA faoi láthair.

Le tuilleadh faisnéise a fháil ar na poist seo agus treoracha mionsonraithe maidir le conas iarratas a dhéanamh, íoslódáil agus léigh an leabhrán comórtais ábhartha trí chliceáil ar na naisc thuas.